คลิกเพื่อชมรายละเอียด
         หน่วย ABI มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงจัดกิจกรรมอบรมแผนธุรกิจและแผนการเง...[อ่านต่อ]
[2014/06/12]

คลิกเพื่อชมรายละเอียด
        เมื่อวันที่ 13 - 15 ธันวาคม 2556 ที่ผ่านมา เครือข่าย UBI ...[อ่านต่อ]
[2014/01/08]

คลิกเพื่อชมรายละเอียด
         ดร.พนม วิญญายอง รองอธิการบดี มหาวิทยาัลัยแม่ฟ้าหลวง ให้การต้อนรับ...[อ่านต่อ]
[2013/12/17]

คลิกเพื่อชมรายละเอียด
        เื่มื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2556 รองอธิการบดี ดร.พนม วิญญายอง ได้กล่าวต้...[อ่านต่อ]
[2013/11/29]

more...
คลิกเพื่อชมรายละเอียด
    รายละเอียดปรากฏดังเอกสารแนบท้าย...[อ่านต่อ]

คลิกเพื่อชมรายละเอียด
           หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ...[อ่านต่อ]

คลิกเพื่อชมรายละเอียด
  หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ร่วมกับศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๑ และ ๓ กรมส...[อ่านต่อ]

คลิกเพื่อชมรายละเอียด
  หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดอบรมโครงเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ ประจำปีงบปร...[อ่านต่อ]

more...
 
Incubator Case
Start Up Companies
Spin Off Companies
เครือข่าย UBI

หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดตั้งขึ้นเพื่อที่จะรวบรวมความรู้ด้านเทคโนโลยีกับความรู้ด้านธุรกิจ  ในหลากหลายกิจการมาอยู่ร่วมกัน โดยใช้พื้นที่และเวลาร่วมกันในการทำงาน  ( shared action in space and time )  เพื่อเป็นการลดต้นทุนในการจัดตั้งบริษัทใหม่  ควบคู่กับการสนับสนุนในด้านปัจจัยเชิงธุรกิจต่าง ๆ ที่สามารถเร่งอัตราการเจริญเติบโตของบริษัท จนพร้อมที่จะดำเนินธุรกิจได้ด้วยตนเองและสามารถแข่งขันกับคู่แข่งได้ โดยจัดให้มีกระบวนการ คัดเลือกผู้ประกอบการ/ชุมชน พี่เลี้ยง ที่ปรึกษา พันธมิตรธุรกิจ/นักวิจัย และอาจารย์/นักศึกษา พร้อมทั้งจัดให้มีการฝึกอบรม  ให้คำปรึกษาแนะนำ  สร้างเครือข่ายทางด้านธุรกิจ และต่อยอดผลของงานวิจัยและพัฒนาออกสู่เชิงพาณิชย์ เพื่อที่จะทำให้ผู้ประกอบการ / ชุมชนสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างเข้มแข็งและยั่งยืน

 
อ่านข่าวทั้งหมด
อ่านเกร็ดความรู้ทั้งหมด
 
ผู้ติดต่อ
Email
โครงการบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา
โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่
โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมเชื่อมโยงที่มีศักยภาพในเส้นทาง R3 (ไทย-ลาว-พม่า-จีน)
โครงการชมรมนักศึกษาผู้ประกอบการ
SMEs Flying Geese  
 
 
 
หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 333 ม.1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
Tel. (+66)53-917-003-4   Fax. (+66)53-917-004

Copyright 2010 Mae Fah Luang University Business Incubator. All rights are reserved
Designed By ESCA. Email : comcung_b@hotmail.com