คลิกเพื่อชมรายละเอียด
         หน่วย ABI มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงจัดกิจกรรมอบรมแผนธุรกิจและแผนการเง...[อ่านต่อ]
[2014/06/12]

คลิกเพื่อชมรายละเอียด
        เมื่อวันที่ 13 - 15 ธันวาคม 2556 ที่ผ่านมา เครือข่าย UBI ...[อ่านต่อ]
[2014/01/08]

คลิกเพื่อชมรายละเอียด
         ดร.พนม วิญญายอง รองอธิการบดี มหาวิทยาัลัยแม่ฟ้าหลวง ให้การต้อนรับ...[อ่านต่อ]
[2013/12/17]

คลิกเพื่อชมรายละเอียด
        เื่มื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2556 รองอธิการบดี ดร.พนม วิญญายอง ได้กล่าวต้...[อ่านต่อ]
[2013/11/29]

more...
คลิกเพื่อชมรายละเอียด
    รายละเอียดปรากฏดังเอกสารแนบท้าย...[อ่านต่อ]

คลิกเพื่อชมรายละเอียด
           หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ...[อ่านต่อ]

คลิกเพื่อชมรายละเอียด
  หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ร่วมกับศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๑ และ ๓ กรมส...[อ่านต่อ]

คลิกเพื่อชมรายละเอียด
  หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดอบรมโครงเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ ประจำปีงบปร...[อ่านต่อ]

more...
 
Incubator Case
Start Up Companies
Spin Off Companies
เครือข่าย UBI
 

เกี่ยวกับ  MFUBI

ความเป็นมาของหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (Mae Fah Luang University) เป็น 1 ในสถาบันอุดมศึกษา 25 แห่ง ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นสถาบันนำร่องในการดำเนินการโครงการบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา (University Business Incubator) จากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เมื่อ พ.ศ.2548 โดยตั้งชื่อหน่วยงานว่า “หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง” (Mae Fah Luang University Business Incubator-MFUBI) ซึ่งมีหน้าที่ในการขับเคลื่อน ผลักดัน  ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดสังคมผู้ประกอบการที่เข้มแข็ง โดยเน้นธุรกิจฐานความรู้ รวมทั้งผลักดัน ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีความเป็นไปได้ในเชิงพาณิชย์ เพื่อสามารถนำไปต่อยอดหรือนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการดำรงชีวิต และเกิดการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจโดยรวม

ปณิธาน

        เสริมสร้างผู้ประกอบการไทยให้มีศักยภาพ บนพื้นฐานแห่งองค์ความรู้และเทคโนโลยี

 

วิสัยทัศน์

 หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จะเป็นหน่วยงานที่มีคุณภาพและมีมาตรฐานในการบ่มเพาะธุรกิจ เป็นแหล่งผลิตและพัฒนาผู้ประกอบการที่มีคุณภาพ อีกทั้งจะเป็นแหล่งผลักดันให้เกิดงานวิจัยเชิงนวัตกรรมอันจะนำไปสู่เชิงพาณิชย์ ควบคู่กันไปกับการถ่ายทอดและนำองค์ความรู้จากคณาจารย์ในมหาวิทยาลัยออกไปสู่การประยุกต์ใช้ในสังคมและชุมชน ก่อให้เกิดประโยชน์โดยรวมภายใต้กรอบความร่วมมือกับทุกองค์กรที่เกี่ยวข้องในรูปของพันธมิตรและเครือข่ายภายใต้หลักการ Win-Win

 

พันธกิจ

1. พัฒนาผู้มีศักยภาพในการประกอบธุรกิจให้สามารถเป็นผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จ โดยทำหน้าที่เป็นเพียงพี่เลี้ยง บ่มเพาะ จนกระทั่งสามารถดำเนินธุรกิจของตนเองได้อย่างมั่นคง เข้มแข็ง และยั่งยืน

2.  ถ่ายทอดองค์ความรู้โดยบูรณาการความรู้ ความเชี่ยวชาญต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย เข้ากับความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านธุรกิจ เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างเหมาะสม

3.  สร้างพันธมิตรเพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายระหว่าง หน่วยงานในมหาวิทยาลัย หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา ผู้ประกอบการ / ชุมชน หน่วยงานอื่นๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน

4.  ส่งเสริมและผลักดันงานวิจัยภายในมหาวิทยาลัย หรืองานประดิษฐ์ที่มีศักยภาพมาดำเนินการต่อยอด เพื่อนำออกสู่สังคมหรือชุมชนในเชิงพาณิชย์

 

วัตถุประสงค์

        1.  สร้างแรงบันดาลใจ ความตระหนัก และส่งเสริมจิตวิญญาณผู้ประกอบการ ให้แก่นิสิต นักศึกษา คณาจารย์ และศิษย์เก่า ให้มีส่วนร่วมในกิจกรรม การฝึกอบรม แลกเปลี่ยนความรู้ด้านบ่มเพาะธุรกิจในสถาบันอุดมศึกษา และพัฒนาสู่การเป็นผู้ประกอบการที่มีศักยภาพโดยเน้นผลิตภัณฑ์ที่มาจากผลงานวิจัย / เทคโนโลยี / องค์ความรู้

        2.  ส่งเสริมให้ นิสิต นักศึกษา คณาจารย์และนักวิจัยของสถาบันอุดมศึกษาได้มีการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีทางด้านอุสาหกรรม และสร้างเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับภาคอุตสาหกรรม – เอกชน

        3.  เสริมสร้างกลไก ระบบการนำผลงานวิจัย นวัตกรรม เทคโนโลยี และทรัพย์สินทางปัญญา จากองค์ความรู้ทางวิชาการของสถาบันทางอุดมศึกษามาเชื่อมโยงกับภาคธุรกิจอุตสาหกรรม เพื่อพัฒนาสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์

        4.  เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ของสถาบันอุดมศึกษาในการพัฒนาผลงานวิจัย เทคโนโลยี นวัตกรรม และองค์ความรู้ที่ตอบสนองต่อความต้องการของสังคม – เศรษฐกิจ และสามารถยกระดับขีดความสามารถเชิงการแข่งขันของประเทศ

        5. เสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ที่มีศักยภาพ สามารถดำเนินธุรกิจได้ด้วยตนเองอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน

 

คำขวัญ (Slogan)

        “นวัตกรรมก้าวไกล ผู้ประกอบการไทยก้าวหน้า”

สัญลักษณ์ (Logo)           

 

 

เป้าหมาย (Goals)

ด้านบุคคล

- นิสิต นักศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

- คณาจารย์และนักวิจัยมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

- ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

- ผู้ที่สนใจเป็นผู้ประกอบการทั่วไปในชุมชนใกล้เคียง

ด้านวิสาหกิจ

- ธุรกิจด้านอุตสาหกรรมการเกษตร

- ธุรกิจด้านสุขภาพและความงาม

- ธุรกิจด้านซอฟต์แวร์

- ธุรกิจด้านการท่องเที่ยว

- ธุรกิจด้านอุตสาหกรรมเซรามิก

 
หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 333 ม.1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
Tel. (+66)53-917-003-4   Fax. (+66)53-917-004

Copyright 2010 Mae Fah Luang University Business Incubator. All rights are reserved
Designed By ESCA. Email : comcung_b@hotmail.com