คลิกเพื่อชมรายละเอียด
         หน่วย ABI มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงจัดกิจกรรมอบรมแผนธุรกิจและแผนการเง...[อ่านต่อ]
[2014/06/12]

คลิกเพื่อชมรายละเอียด
        เมื่อวันที่ 13 - 15 ธันวาคม 2556 ที่ผ่านมา เครือข่าย UBI ...[อ่านต่อ]
[2014/01/08]

คลิกเพื่อชมรายละเอียด
         ดร.พนม วิญญายอง รองอธิการบดี มหาวิทยาัลัยแม่ฟ้าหลวง ให้การต้อนรับ...[อ่านต่อ]
[2013/12/17]

คลิกเพื่อชมรายละเอียด
        เื่มื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2556 รองอธิการบดี ดร.พนม วิญญายอง ได้กล่าวต้...[อ่านต่อ]
[2013/11/29]

more...
คลิกเพื่อชมรายละเอียด
    รายละเอียดปรากฏดังเอกสารแนบท้าย...[อ่านต่อ]

คลิกเพื่อชมรายละเอียด
           หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ...[อ่านต่อ]

คลิกเพื่อชมรายละเอียด
  หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ร่วมกับศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๑ และ ๓ กรมส...[อ่านต่อ]

คลิกเพื่อชมรายละเอียด
  หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดอบรมโครงเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ ประจำปีงบปร...[อ่านต่อ]

more...
 
Incubator Case
Start Up Companies
Spin Off Companies
เครือข่าย UBI
 

บุคลากรหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

 

                  

ชื่อ-สกุล    นางชลิดา  ธนินกุลภรณ์

ตำแหน่ง    ผู้จัดการ

โทรศัพท์      053-917009

Email address : ancsri@hotmail.com

  ชื่อ-สกุล    นางสาวการะเกด นันทศรีนนท์

ตำแหน่ง    ผู้ช่วยผู้จัดการ

โทรศัพท์      053-917011

Email address : karakade.nan@mfu.ac.th

 

ชื่อ-สกุล    นางสาวณริศรา กุนนากุล

ตำแหน่ง    เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ UBI

โทรศัพท์     053-917015

Email address :  kub_gift2530@hotmail.com

 

   ชื่อ-สกุล    นางสาววิไลวรรณ จำปาทราย

ตำแหน่ง    เจ้าหน้าที่การเงิน/ธุรการ

โทรศัพท์       053-917003

Email address : ying_acc60@hotmail.com

 

ชื่อ-สกุล นางสาวรัตติกาล เยอส่อ
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ
โทรศัพท์ 053-917015
Email address : bell_rattikan@hotmail.com
 

ชื่อ-สกุล นายปรัตถกร เกษสุวรรณ
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ
โทรศัพท์ 053-917014
Email address :

 

 

 

 

 

 

 

 
หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 333 ม.1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
Tel. (+66)53-917-003-4   Fax. (+66)53-917-004

Copyright 2010 Mae Fah Luang University Business Incubator. All rights are reserved
Designed By ESCA. Email : comcung_b@hotmail.com