คลิกเพื่อชมรายละเอียด
         หน่วย ABI มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงจัดกิจกรรมอบรมแผนธุรกิจและแผนการเง...[อ่านต่อ]
[2014/06/12]

คลิกเพื่อชมรายละเอียด
        เมื่อวันที่ 13 - 15 ธันวาคม 2556 ที่ผ่านมา เครือข่าย UBI ...[อ่านต่อ]
[2014/01/08]

คลิกเพื่อชมรายละเอียด
         ดร.พนม วิญญายอง รองอธิการบดี มหาวิทยาัลัยแม่ฟ้าหลวง ให้การต้อนรับ...[อ่านต่อ]
[2013/12/17]

คลิกเพื่อชมรายละเอียด
        เื่มื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2556 รองอธิการบดี ดร.พนม วิญญายอง ได้กล่าวต้...[อ่านต่อ]
[2013/11/29]

more...
คลิกเพื่อชมรายละเอียด
    รายละเอียดปรากฏดังเอกสารแนบท้าย...[อ่านต่อ]

คลิกเพื่อชมรายละเอียด
           หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ...[อ่านต่อ]

คลิกเพื่อชมรายละเอียด
  หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ร่วมกับศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๑ และ ๓ กรมส...[อ่านต่อ]

คลิกเพื่อชมรายละเอียด
  หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดอบรมโครงเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ ประจำปีงบปร...[อ่านต่อ]

more...
 
Incubator Case
Start Up Companies
Spin Off Companies
เครือข่าย UBI
 

บริการของ MFUBI

                        Offices / Outlets : ให้บริการพื้นที่สำนักงาน และสาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวก เทคโนโลยีที่ทันสมัยรองรับการดำเนินธุรกิจในปัจจุบันได้

            

                  ห้องบ่มเพาะ ธุรกิจสำหรับ In-wall Incubation

หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มีห้องบ่มเพาะธุรกิจ (Incubate Room) ที่จะทำการ   บ่มเพาะแบบ In-wall Incubation ที่อาคารส่วนหน้า (อาคาร 6) จำนวน 5 ห้อง มีขนาดพื้นที่ 5 x 3 เมตรต่อห้อง

 

                       ระบบสื่อสารและการเข้าถึงแหล่งข้อมูล

หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มีคู่สายโทรศัพท์ในห้องบ่มเพาะจำนวนทั้งหมด 11 คู่สาย โดยใช้ภายในสำนักงานของหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ จำนวน 6 คู่สาย และในห้องบ่มเพาะธุรกิจจำนวน 5 คู่สาย สามารถใช้โทรได้ทั้งภายในและภายนอกองค์กร ส่วนโทรสารมีเครื่องรับโทรสารบริการบริเวณส่วนกลาง ทุกห้องบ่มเพาะสามารถใช้ระบบอินเตอร์เน็ต ซึ่งเป็นอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงของมหาวิทยาลัย สามารถค้นคว้าหาข้อมูลโดยตลอด 24 ชั่วโมง

 

ระบบบริการส่วนกลาง

หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้ให้บริการเครื่องโทรสาร เครื่องสแกนรูปภาพ และเครื่องถ่ายเอกสารในบริเวณส่วนกลาง จัดให้มีห้องประชุมจำนวน 1 ห้อง ขนาด 4 x 5 เมตร ให้บริการยืม-คืน หนังสือหรือวารสารที่เกี่ยวข้องในการดำเนินธุรกิจ มีมุมรับรองแขก และจัดให้มีห้องชมรมนักศึกษาผู้ประกอบการจำนวน 1 ห้อง

 

 

SMEs Clinic : จัดอบรม ให้คำปรึกษาแนะนำ ด้านธุรกิจประกอบด้วย การตลาด การเงินการบัญชี การผลิต การบริหาร จัดการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อที่จะได้ทำแผนธุรกิจได้โดยถูกต้อง โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษา พี่เลี้ยง คอยดูแลอย่างใกล้ชิด

 

Clustering /  Networking / Business Matching : จัดหาเครือค่ายพันธมิตรธุรกิจที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าร่วมให้คำปรึกษา หรือร่วมดำเนินการกับผู้ประกอบการและชุมชน ในรูปแบบที่ได้รับผลประโยชน์ และเป็นที่พอใจซึ่งกันและกัน อีกทั้งเกื้อกูลซึ่งกันและกัน (Win-Win)

 

Research & Development : การพัฒนาผลิตภัณฑ์และการบริการคือ การนำเอาผลของงานวิจัยหรืองานประดิษฐ์ที่มีศักยภาพมาดำเนินการในเชิงพาณิชย์ เช่น ทำต้นแบบ ทดสอบด้านคุณภาพ ความปลอดภัยการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์เป็นต้น

 

 
หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 333 ม.1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
Tel. (+66)53-917-003-4   Fax. (+66)53-917-004

Copyright 2010 Mae Fah Luang University Business Incubator. All rights are reserved
Designed By ESCA. Email : comcung_b@hotmail.com