คลิกเพื่อชมรายละเอียด
         หน่วย ABI มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงจัดกิจกรรมอบรมแผนธุรกิจและแผนการเง...[อ่านต่อ]
[2014/06/12]

คลิกเพื่อชมรายละเอียด
        เมื่อวันที่ 13 - 15 ธันวาคม 2556 ที่ผ่านมา เครือข่าย UBI ...[อ่านต่อ]
[2014/01/08]

คลิกเพื่อชมรายละเอียด
         ดร.พนม วิญญายอง รองอธิการบดี มหาวิทยาัลัยแม่ฟ้าหลวง ให้การต้อนรับ...[อ่านต่อ]
[2013/12/17]

คลิกเพื่อชมรายละเอียด
        เื่มื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2556 รองอธิการบดี ดร.พนม วิญญายอง ได้กล่าวต้...[อ่านต่อ]
[2013/11/29]

more...
คลิกเพื่อชมรายละเอียด
    รายละเอียดปรากฏดังเอกสารแนบท้าย...[อ่านต่อ]

คลิกเพื่อชมรายละเอียด
           หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ...[อ่านต่อ]

คลิกเพื่อชมรายละเอียด
  หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ร่วมกับศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๑ และ ๓ กรมส...[อ่านต่อ]

คลิกเพื่อชมรายละเอียด
  หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดอบรมโครงเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ ประจำปีงบปร...[อ่านต่อ]

more...
 
Incubator Case
Start Up Companies
Spin Off Companies
เครือข่าย UBI
 

รูปแบบของการบ่มเพาะธุรกิจ (Incubate Format)

 

1. การบ่มเพาะแบบ in-wall incubation คือ ผู้เข้ารับการบ่มเพาะจะต้องเข้ามาอยู่ในหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ ที่จัดเตรียมไว้ให้เต็มเวลาของช่วงระยะเวลาการบ่มเพาะ โดยที่จะมีการจัดพื้นที่สำนักงาน และพื้นที่การผลิตพร้อมอุปกรณ์เครื่องมือการผลิต ที่จะต้องใช้ร่วมกันไว้ให้ในอาคารของหน่วยบ่มเพาะฯ ตลอดจนมีที่ปรึกษาเป็นพี่เลี้ยงดูแลให้ตลอดช่วงเวลาของการบ่มเพาะ

2. การบ่มเพาะแบบ out-wall incubation คือ ผู้รับบริการบ่มเพาะมีสถานที่ตั้งธุรกิจ มีสำนักงาน อุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องจักรของตนเอง ต้องการเพียงการบริการปรึกษาแนะนำจากพี่เลี้ยง และที่ปรึกษาเฉพาะทางซึ่งให้คำปรึกษาในเชิงลึกที่จะจัดหาให้ในช่วงเวลาการบ่มเพาะ 

 

 คุณสมบัติของผู้ที่ต้องการเข้ารับการบ่มเพาะธุรกิจ

1. เป็นผู้ที่มีสัญชาติไทย มีอายุระหว่าง 20-60 ปี

2. มีวุฒิการศึกษาในระดับปริญญาตรีขึ้นไป ไม่จำกัดสาขาความรู้

3. มีภูมิลำเนาในพื้นที่หรือใกล้เคียงกับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

4. มีความมุ่งมั่นและตั้งใจในการเป็นผู้ประกอบการ

5. มีทุนทรัพย์เพียงพอที่จะเกิดการลงทุนในธุรกิจที่สนใจได้บางส่วน

 

 ระยะเวลาในการรับสมัคร

รับสมัครตลอดปี แต่กระบวนการบ่มเพาะธุรกิจจะเริ่มดำเนินการ 2 ช่วงเวลาดังนี้

- ช่วงเวลาที่ 1 ตั้งแต่เดือนตุลาคมของทุกปี

- ช่วงเวลาที่ 2 ตั้งแต่เดือนเมษายนของทุกปี

 

 
หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 333 ม.1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
Tel. (+66)53-917-003-4   Fax. (+66)53-917-004

Copyright 2010 Mae Fah Luang University Business Incubator. All rights are reserved
Designed By ESCA. Email : comcung_b@hotmail.com